درس‏هایی از تاریخ بودجه ‏ریزی 1. بودجه سال های 1358 و 1359

توضیحات
فایل : 16481.pdf 16481.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی ششده /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /