بررسی رویکرد جهانی صنعت خودرو بر اساس مصرف سوخت و آلایندگی (درس هایی برای صنعت خودرو ایران)

توضیحات
فایل : 16488.pdf 16488.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آلایندگی، صنعت خودرو، مصرف سوخت

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سعید شجاعی /
تهیه و تدوین : آقای وحید اصفهانیان / آقای علی صلواتی زاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /