چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 1. بخش صنعت

توضیحات
فایل : 16502.pdf 16502.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش صنعت، رونق تولید

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سعید شجاعی /
تهیه و تدوین : آقای امید عطائی / آقای سعید شجاعی / خانم فاطمه میرجلیلی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : گروه کارشناسان /
همکاران : آقای محمدامین صلواتیان / آقای یاسر باقری / آقای سعید غلامی باغی / آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای عبدالرضا ارسطو /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /