چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 8. بخش مسکن

توضیحات
فایل : 16495.pdf 16495.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : رونق تولید، مسکن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / خانم سارا حمیدپور زارع /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /