تحلیلی بر تقاضای واقعی ناوگان حمل و نقل ریلی در کشور و توانمندی ساخت داخل

توضیحات
فایل : 16543.pdf 16543.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : توانمندی ساخت داخل، ناوگان ریلی (واگن)

نقش ها

تهیه و تدوین : گروه نویسندگان /
مدیر مطالعه : آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /