هواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو (2 )

توضیحات
فایل : 16556.pdf 16556.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : امنیت غذایی، فرصت، هواشناسی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی / آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران خارج از مرکز : آقای مسعود حقیقت /