بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه

توضیحات
فایل : 16555.pdf 16555.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : صندوق توسعه ملی، مصارف ارزی، مصارف ریالی

نقش ها

تهیه شده : آقای سیدسجاد پادام /
مدیر مطالعه : آقای سیدعباس پرهیزکاری /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /