عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران

توضیحات
فایل : 16578.pdf 16578.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اوراق بدهی دولت، بانک مرکزی، سیاست پولی، عملیات بازار باز

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
تهیه و تدوین : آقای علی بهادر /
اظهارنظر کننده : آقای سیدعلی مدنی زاده / آقای تیمور رحمانی / آقای میثم خسروی وشیکایی /
ناظر علمی : آقای محمد جواد شریف زاده / آقای کامران ندری / آقای سیدعلی روحانی /