آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب (1)

توضیحات
فایل : 16597.pdf 16597.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، حوزه قانونگذاری، منابع آب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی باقری /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /
همکاران : آقای سامان مقیمی بنهنگی / خانم لیلی ابوالحسنی / آقای سیدجلال الدین میرنظامی /