پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 5. زمستان 1397

توضیحات
فایل : 16619.pdf 16619.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی / آقای جعفر خیرخواهان / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / آقای کامران ندری /