درباره یارانه انرژی در ایران 4. تصویر مصرف آب شرب و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 16655.pdf 16655.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آب شرب، انرژی، قیمت، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی / آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهارنظر کننده : آقای علی اصغر اژدری /