رأی گیری الکترونیکی در کشورهای مختلف و آموزه های آن

توضیحات
فایل : 16660.pdf 16660.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : الکترونیکی کردن، انتخابات، رأی گیری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن بنار /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده / آقای علی اصغر اژدری /
اظهارنظر کننده : آقای محمدرضا شمسا / آقای امید شکرالهی / آقای علی اسداله زاده /