بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایران

توضیحات
فایل : 16659.pdf 16659.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : الکترونیکی، ایران، رأی گیری

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
تهیه و تدوین : آقای محسن بنار /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده / آقای علی اصغر اژدری /
اظهارنظر کننده : آقای محمدرضا شمسا / آقای امید شکرالهی / آقای علی اسداله زاده /