نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

توضیحات
فایل : 16680 (1).pdf 16680 (1).pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : تفکر خودکار، تفکر نوآورانه، جامعه سیاستگذاری، سیاستگذاری، مؤلفه های قدرت نرم، کانون تفکر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /