مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید

توضیحات
فایل : 16684.pdf 16684.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : قدرت، قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند، منابع قدرت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن صالح نژاد /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /