ملاحظات سیاستگذاری وقف در ایران؛ 1. سیر تحول نهاد وقف در ایران اسلامی تا پیش از نهضت مشروطه

توضیحات
فایل : 16701.pdf 16701.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : تمدن اسلامی - ایرانی، سنت دینی، معنابخشی، موقوفات، وقف، کارآمدی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد نیازی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
مدیر مطالعه : آقای اسماعیل نوده فراهانی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای مهدی جمالی فر / آقای سعید طاووسی / آقای سید علی متولی امامی / آقای سیدعلی کشفی / آقای امیر راقب / آقای محسن صبوریان /