سیاست های کاهش طلاق در کشور 1. تحولات قوانین طلاق

توضیحات
فایل : 16703.pdf 16703.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : حق طلاق مرد، حکمت و داوری، دادگاه خانواده، عسروهرج، مشاوره حین طلاق، کاهش طلاق

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم اکرم باجلان / خانم آسیه ارحامی /
مدیر مطالعه : آقای سینا کلهر /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای محمود رضایی عامل /