بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 2. آسیب شناسی قوانین آلودگی هوای کشور

توضیحات
فایل : 16710.pdf 16710.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، آلودگی هوا، قوانین و مصوبات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای وحید حسینی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : خانم مهسا صفی / آقای بهزاد اشجعی / خانم سارا لطیفی / خانم مائده مکی /