درباره یارانه انرژی در ایران 8. ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها

توضیحات
فایل : 16732.pdf 16732.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : قانون هدفمندکردن یارانه ها، یارانه انرژی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم پیله فروش / آقای امیر سامان اقتصاد /
اظهارنظر کننده : خانم سیده مریم موسوی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /