بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 12. وزارت امور خارجه

توضیحات
فایل : 16788.pdf 16788.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : بودجه، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی عمومی، لایحه، وزارت امور خارجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی امیری / خانم سمانه احمد خان بیگی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /