بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده

توضیحات
فایل : 16763.pdf 16763.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه برای شهروندان، بودجه برای مردم، بودجه به زبان ساده، لایحه بودجه سال 1399

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /