بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب

توضیحات
فایل : 16815.pdf 16815.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آب، بودجه، قانون، لایحه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری / خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /