بررسی رابطه مالی شرکت های ملی نفت و گاز با دولت

توضیحات
فایل : 16829.pdf 16829.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای سیدسجاد پادام /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه /