بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 55. بند «الف» تبصره (2) (واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس)

توضیحات
فایل : 16863 (1).pdf 16863 (1).pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /