بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران

توضیحات
فایل : 16867.pdf 16867.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اکتشاف، تصدی گری، معدن، واگذاری

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
تهیه و تدوین : آقای ابراهیم مقصودی /
اظهارنظر کننده : آقای مهدی صادق احمدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /