طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 61. بودجه سازمان های مناطق آزاد

توضیحات
فایل : 16886.pdf 16886.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای حسن حیدری / آقای موسی شهبازی غیاثی /
تهیه و تدوین : آقای صمد عزیزنژاد /