برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی (مطالعه موردی استرالیا، هند و هلند)

توضیحات
فایل : 16882.pdf 16882.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : استارت آپ، دولت، فناوری، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهام فهام /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
همکاران : خانم سهیلا خردمندنیا /
اظهارنظر کننده : آقای حامد نجفی علمدارلو /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /