ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 16884.pdf 16884.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، قانونگذاری، محیط کسب و کار، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدعلی روحانی /