بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 62. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

توضیحات
فایل : 16888.pdf 16888.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مشارکت عمومی - خصوصی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای محمدهادی عابدی /
ناظر علمی : آقای سیدعباس پرهیزگاری / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /