بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 64. شرکت های دولتی (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16895.pdf 16895.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بانک ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، منابع و مصارف

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی /
اظهارنظر کننده : آقای شاهین جوادی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / خانم ناهید حکیم شوشتری /
همکاران : آقای حسین زندی /