درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (32) بررسی ابعاد آثار گسترش ویروس کرونا بر حوزه شهری و شهرسازی

توضیحات
فایل : 16987.pdf 16987.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حوزه شهری، شهرسازی، کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / آقای حمیدرضا صباغی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /