درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (31) گزارش آسیب شناسی وضع موجود مدیریت پسماندهای عادی، پزشکی و مراقبت های بهداشتی در شرایط شیوع ویروس کرونا

توضیحات
فایل : 16986 (1).pdf 16986 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : مراقبت های بهداشتی، پسماندها، کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهارنظر کننده : آقای پیام جوهرچی / آقای روح الله محمودخانی / خانم مریم رهبری بناب / آقای سیدمحمد موسوی خطاط /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمد ولی سامانی /