مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی برای ایران 7. برنامه ریزی توسعه در هندوستان

توضیحات
فایل : 12587.pdf 12587.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : برنامه، برنامه ریزی، توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میکائیل عظیمی / آقای حسن ورمزیار /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای حسن سبحانی / آقای محمد قاسمی /