درباره انتقال آب بهشت آباد

توضیحات
فایل : 12492.pdf 12492.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : انتقال آب بهشت آباد، انتقال آب بین حوضه ای، حوضه زاینده رود، حوضه کارون

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جمال محمدولی سامانی / آقای مهدی مظاهری /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای محسن صمدی /
همکاران : آقای علی مرید نژاد /