اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حفظ و صیانت از جنگل های کشور»

توضیحات
فایل : 12835.pdf 12835.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : جنگل، حفاظت، صیانت

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای هادی کیادلیری /
تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / آقای حمید رضا معماریان /
متقاضی : کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی /
مدیر مطالعه : آقای محسن صمدی /
ناظر علمی : آقای حسین صفایی /
همکاران : آقای محمد جواهری /