گردشگری از نگاه مقام معظم رهبری

توضیحات
فایل : 13089.pdf 13089.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : مقام معظم رهبری، گردشگری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اصغر شالبافیان /
متقاضی : نصراله پژمان فر یازدهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
ناظر علمی : خانم ایراندخت فیاض / آقای سینا کلهر /