بررسی دلایل و هزینه های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی در کشور

توضیحات
فایل : 13251.pdf 13251.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ابعاد اجتماعی و اقتصادی، حوادث رانندگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امید عطائی / آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی /
متقاضی : محمدرضا تابش دهم، یزد (اردکان)