اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور»

توضیحات
فایل : 13564.pdf 13564.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی /
همکاران : خانم تکتم طالبی / آقای محمدرضا مالکی / آقای حامد ناظمی /