اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (41) قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»

توضیحات
فایل : 13578.pdf 13578.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی /
همکاران : آقای محمد شکوری /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری / آقای قاسم میرخانی /