شبکه های مخابراتی سیار نسل پنجم

توضیحات
فایل : 13657.pdf 13657.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : 5G، تلفن همراه، شبکه های مخابراتی، نسل پنجم

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /
تهیه و تدوین : آقای محمد پیروی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای حمیدرضا معمارزاده طهران /