بافت های فرسوده شهری (چالش ها و الزامات قانونی)

توضیحات
فایل : 13914.pdf 13914.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بافت فرسوده، تملک اراضی و املاک، نوسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه شعبان جولا /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی / آقای محمدرضا فارسیان /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /