اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (980) قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی»

توضیحات
فایل : 14346.pdf 14346.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : ایثارگران، تابعیت، نخبگان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمود رضائی /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /
همکاران : خانم آسیه ارحامی / آقای بهادر غلامی /