تحلیلی بر قانون بودجه سال 1394

توضیحات
فایل : 14362.pdf 14362.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : قانون بودجه 1394، لایحه بودجه 1394

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : آقای سعید حاتمی زاده /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای رضا زمانی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /