بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی (از ابتدا تا پایان اجلاسیه سوم

توضیحات
فایل : 14420.pdf 14420.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی خلیلی /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : ریاست مرکز /