درباره برنامه ششم توسعه (10) دورنمایی از صنعت پتروشیمی کشور

توضیحات
فایل : 14480 (1).pdf 14480 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برنامه ششم توسعه، پتروشیمی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه میرجلیلی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای حمید امانی / آقای سهیلا حکاک / آقای علی طاهری فرد / آقای رضا محتشمی پور /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی / آقای علی اصغر اژدری /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /