بررسی تجلی گفتمان های زن و خانواده در برنامه های پنج گانه توسعه

توضیحات
فایل : 14495.pdf 14495.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : برنامه های توسعه، تحکیم خانواده، زنان و خانواده، مشارکت اجتماعی ـ اقتصادی زنان، گفتمان انقلاب اسلامی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم آسیه ارحامی /
مدیر مطالعه : آقای سینا کلهر /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /