سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری: درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی

توضیحات
فایل : 14660.pdf 14660.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایران، توسعه، سیاست، فناوری، کره جنوبی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم صاحبه مسعودی /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : خانم پریسا علیزاده /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /