بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

توضیحات
فایل : 14897 (2).pdf 14897 (2).pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای مهدی فقیهی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /