جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16579 آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1398/06/02
16317 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 45. بودجه دستگاه های اجرایی 1397/11/14
16309 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1397/11/13
16227 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 9.داده نمایی مصارف بودجه 1397/11/02
16289 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 58. ابعاد اقتصاد کلان و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 1397/10/29
16262 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 35. چشم انداز کلی بودجه فرهنگ 1397/10/23
16246 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 25. بخش محیط زیست 1397/10/22
16256 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 21. بخش آموزش و پرورش 1397/10/20
16255 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 23. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1397/10/20
16242 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 17. وزارت امور خارجه 1397/10/19