جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16152 الگوی راهبردی حمایت از تولید 13. موازین انتخاب راهبرد مطلوب 1397/08/22
15992 الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ 11. رویکردهای تدوین سیاست صنعتی 1397/05/28
15905 الگوی راهبردی حمایت از تولید 8. تجربه دولت ترکیه درحمایت ازکسب وکارهای کوچک و متوسط 1397/04/03
15822 الگوی راهبردی حمایت از تولید 7. شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی 1397/01/28
15541 الگوی راهبردی حمایت از تولید 4. تجربه دولت چین (با رویکرد تأمین مالی، سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های بزرگ) 1396/08/14
15546 الگوی راهبردی حمایت از تولید 5. الزامات حمایت مؤثر 1396/08/01
15474 الگوی راهبردی حمایت از تولید 3. رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه 1396/05/23
15421 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 3. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار (عملکرد کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه) 1396/04/04